ผังผู้บริหาร

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
รก. รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสมปอง สิขเรศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
รก. รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Home ผังผู้บริหาร
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ