งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล
จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
๒) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
๓) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
๔) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
๕) รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ  

  

นางณัฐธิดา  ปานม่วง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า  และประกอบธุรกิจ

 

 

ว่าที่ ร.ต. หญิง ปทุมมา  เพ็งวิชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า  และประกอบธุรกิจ

 

 

นางสาวพันธุ์วดี อุทัยรัตน์
เจ้าหน้าที่

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ