งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร จุดหมาย
และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
๓) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง
สถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  

นายศักดิ์  ศศิกุลกมล
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

 

นางอภิกัญ  เลิศวาสนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

 

นางสาวพันธ์วดี อุทัยรัตน์
เจ้าหน้าที่

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ