งานความร่วมมือ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ของสถานศึกษา
๒) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน
เพื่อการศึกษา
๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๕) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานความร่วมมือ

นางสาวณิภกร ศรีเกตุ
หัวหน้างานความร่วมมือ

 

 

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 

 

นางสาวภควินา เผือกแก้ว
เจ้าหน้าที่

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ