ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
รักษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายกรีพล ศิริบุญสุข
หัวหน้างานวางแผนฯ

นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายปรินทร สีเที่ยงธรรม
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางณัฐธิดา ปานม่วง
หัวหน้างานการค้าฯ

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ