แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

บุคลากร ประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายมงคล ชลกาญน์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาส
ครูผู้ช่วย

นายทิชชา วิริยะธรรม
ครูพิเศษสอน

 

นางสาวภัควลัญชญ์ สุกิจนะ
ครูพิเศษสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง
ระบบทวิภาคี

สมรรถนะวิชาชีพสาขางานเครื่องมือกล

  • ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสร้าง
  • ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง
  • เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า
  • แล่นประสานแผ่นและท่อเหล็กและโลหะผสม
  • เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
  • เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
  • เชื่อมอาร์กโลหะแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
  • เชื่อมซอมบํารุง
  • วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ