แผนกวิชาช่างยนต์

บุคลากร ประจำแผนกวิชาช่างยนต์

นายณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
ครู คศ.2

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
ครูผู้ช่วย

นายกัลยศักภิ์ นรินยา
พนักงานราชการครู

นายศุภเดช เมืองเงิน
พนักงานราชการครู

นายวิชชากร เขียวอ่อน
ครูพิเศษสอน

นายอภินันท์ เนาไธสง
ครูพิเศษสอน

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรระยะสั้น

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 310 บาท
เปิดสอนจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
และรอบบ่าย เวลา 17.00 – 20.00 น.
ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมหัวฉีด วงจรไฟฟ้าควบคุม ระบบการทำงาน ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม การตรวจเช็คอุปกรณ์ใน ระบบหัวฉีด การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของระบบหัวฉีด

ช่างจักรยานยนต์

ระยะเวลาในการเรียน 150 ชั่วโมง ค่าเรียน 310 บาท
เปิดสอนจันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
และรอบบ่าย เวลา 17.00 – 20.00 น.

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาช่างยนต์
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ