แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

บุคลากร ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายกรีพล ศิริบุญสุข
ครู คศ.3

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
พนักงานราชการครู

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
พนักงานราชการครู

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี

สมรรถนะวิชาชีพสาขางานเครื่องมือกล

  • ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล ด้วยเครื่องมือกล
  • ตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล
  • บำรุงรักษาเครื่องมือกล
Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ