งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
๒) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงการของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ
วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
๓) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๔) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงาน
ให้กับนักเรียนนักศึกษา
๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

    

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นายกรีพล  ศิริบุญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายมงคล  ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่

นายวรพล  ลือเลิศสกุลชัย
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิรินภา  เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ