งานสื่อการเรียนการสอน

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
๒) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การ
บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๓) อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๗) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานสื่อการเรียนการสอน

 

นายพีระพล  แพถนอม
หัวหน้างาน
สื่อการเรียนการสอน

 

 

นางพัชรนินท์  ภูวนาทพิทักสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
สื่อการเรียนการสอน

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมมา  เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่

 

 

นางสาวอังศุชวาลย์   งามขำ
เจ้าหน้าที่

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ งานสื่อการเรียนการสอน
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ