งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๒) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๕) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานวิทยบริการและห้องสมุด

   

นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นางกัญญาณัฐ  เอี่ยมสุรนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นางสาวบุผา  กองกลิ่น
เจ้าหน้าที่

Miss Sonam Choden
เจ้าหน้าที่

Miss Wu  Shengming
เจ้าหน้าที่

 

 

นางสาวสมฤดี  บุญประคอง
เจ้าหน้าที่

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ งานวิทยบริการและห้องสมุด
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ