งานวัดผลและประเมินผล

 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล
๒) กำกับ  ดูแล  จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลให้สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
๕) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
๗) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
๘) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงาน
วัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๑) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๒) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานวัดผลและประเมินผล

นายปฏิพัทธ์  วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางสุทธภา  เจริญสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางภิญญดา  ศิรดานิฏฐา
เจ้าหน้าที่

นายอภิชาต  พุ่มประทีป
เจ้าหน้าที่

นางสาวจุรีพร  เจนพิทยา
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ