งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
๒) จัดทำตารางสอน  ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๕) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
๗) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
๘) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
๙) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน  สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
๑๐) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา
๑๑) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๓) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

 

 

นางพัชรนินท์  ภูวนาทพิทักสิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง
เจ้าหน้าที่

 

 

นางสาวเกวลิน  วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ