ฝ่ายวิชาการ

   นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายเสฐียรพงษ์ เอียดคง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายปฏิพัทธ์ วัชรวงค์ทิพย์
หัวหน้างานวัดผลฯ

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้างานวิทยบริการฯ

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
หัวหน้างานทวิภาคีฯ

นายพีระพล แพถนอม
หัวหน้าสื่อการเรียนการสอน

นายณรงศักดิ์ พงษ์อิศรานุพร
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

 นางสุทธภา เจริญสุข
หัวหน้าสาขางานเครื่องมือกล

นายมงคล ชลกาญจน์
หัวหน้าสาขางานโครงสร้าง

 นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

นายอภิชาต พุ่มประทีป
หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางกรรณิกา แสงดี
หัวหน้าสาขาอาหารและโภชนาการ

นางพัชรนินท์     ภูวนาทพิทักสิทธิ์
หัวหน้าสาขาการบัญชี

นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องทำความเย็นฯ

นางภิญญดา ศิรดานิฏฐา
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสื้อสตรี

นางกาญจนา ปันจันทึก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเสริมสวยฯ

 

  

นายพูนศักดิ์ อติชาต
หัวหน้าแผนกวิชาเขียนแบบฯ

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ