งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
๒) จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓) ดำเนินการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๔) การบริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแกนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
๕) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๖) สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน และชุมชน
๗) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
๘) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา
โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

 

 

นางสาวบุผา  กองกลิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชนม์นิภา  ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจพร  นันไชย
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิรินภา  เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ