งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น
ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพ แก่นักเรียน
นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้า
รับฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
๔) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
๕) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นไป
ตามระเบียบ
๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การ
บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา

 

นางสาวสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา

 

 

นายปฏิพัทธ์  วัชรวงศ์ทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา

 

 

นางสาวเบญจพร  นันไชย
เจ้าหน้าที่

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ