งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
๒) ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น
โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
๔) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นๆ
๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
๖) เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
๗) ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกัน
โรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
๘) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชนผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
๙) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการ
ให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเสกสรร วงค์ใหญ่
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

 

 

นางสาววิสาข์  สุขอิ่มเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายอภิชาต  พุ่มประทีป
เจ้าหน้าที่

นายปฏิพัทธ์  วัชรวงค์ทิพย์
เจ้าหน้าที่

นายวิชชากร  เขียวอ่อน
เจ้าหน้าที่

นางกาญจนา ปันจันทึก
เจ้าหน้าที่

นางสาววิชชญาภาณ์  ศรีพรม
เจ้าหน้าที่

นางณัฐธิดา  ปานม่วง
เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจพร  นันไชย
เจ้าหน้าที่

นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
เจ้าหน้าที่

นายไพทูล  กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่

นายนิรันดร์  พุ่มด้วง
เจ้าหน้าที่

 

 

นายกิตติกร  ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ