งานปกครอง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๒) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง  เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
๕) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอ
ความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
๗) จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ
กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
๘) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานปกครอง

     

นายทิชชา วิริยะธรรม
หัวหน้างานปกครอง

 

 

นายวิชชากร  เขียวอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเสฐียรพงษ์  เอียดคง
เจ้าหน้าที่

นายอภิชาต  พุ่มประทีป
เจ้าหน้าที่

นายปฏิพัทธ์  วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่

นายกรีพล  ศิริบุญสุข
เจ้าหน้าที่

นายอนุชาติ แสงเฮ่อ
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี
เจ้าหน้าที่

นางสาวเกวลิน  วุ่นจินา
เจ้าหน้าที่

นายศุภเดช  เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่

นายกิตติกร  ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่

นายวรพล  ลือเลิศสกุลชัย
เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจพร  นันไชย
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ