งานครูที่ปรึกษา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และ
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
๓) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
๔) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาใน
การลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน
นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการ
ประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานครูที่ปรึกษา

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

 

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ