งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา
๒) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่นองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
๓) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญ
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
๖) ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
๗) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

   

นายสมบัติ  เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

 

 

นางสาวสุกัญญารัตน์  ไพหนูสี
เจ้าหน้าที่

นายปฏิพัทธ์  วัชรวงศ์ทิพย์
เจ้าหน้าที่

นายศุภเดช  เมืองเงิน
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิรินภา  เล็กโสภี
เจ้าหน้าที่

นายวิชชากร  เขียวอ่อน
เจ้าหน้าที่

นางสาววิสาข์  สุขอิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจพร  นันไชย
เจ้าหน้าที่

Miss Sonam  Choden
เจ้าหน้าที่

Miss Wu  Shengming
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ