ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นายสมปอง สิขเรศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมบัติ เจริญสุข
หัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางกรรณิกา แสงดี
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายเจษฎา ศิรินภาทรัพย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายศุภเดช เมืองเงิน
หัวหน้างานแนะแนวฯ

น.ส.สุกัญญารัตน์ ไพหนูสี
หัวหน้างานสวัสดิการฯ

นายทิชชา วิริยะธรรม
หัวหน้างานปกครอง

 

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ