งานอาคารสถานที่

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้
และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัย  และภัยอื่นๆ
๕) ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๙) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานอาคารสถานที่

    

นายพูนศักดิ์  อติชาต
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายมงคล  ชลกาญจน์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายกัลญศักภิ์  นรินยา
เจ้าหน้าที่

นายปรินทร  สีเที่ยงธรรม
เจ้าหน้าที่

นายสมบัติ  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปทุมมา  เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่

 

นางอนุ  ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่

นายทองใบ  ขุนทอง
เจ้าหน้าที่

นายดำ  ออเพชร
เจ้าหน้าที่

นางสาวอังศุชวาลย์  งามขำ
เจ้าหน้าที่

นายบุญลือ  นาคปั้น
เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

นางกาญจนา  อำนวยพรพิทักษ์
เจ้าหน้าที่

นายเสรี  จูมเกตุ
เจ้าหน้าที่

 

นายขิน  แบ่งเพชร
เจ้าหน้าที่

นายภาคภูมิ  จุปะมัดถา
เจ้าหน้าที่

 

นางวาสนา  พิศวง
เจ้าหน้าที่

นางพรทิพย์  ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่

 

นางลำพึง  กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ