งานบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
๒) จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓) สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
๕) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำสั่งชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
๖) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา
๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา ปานม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิชชญาภาณ์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่

นายดำ ออเพชร
เจ้าหน้าที่

นางสาวอังศุชวาลย์ งามขำ
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.ต. นันทพงษ์ พุทธสอน
เจ้าหน้าที่

นางสาวปรารถนา เอกอำพันธ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวพันธุ์วดี อุทัยรัตน์
เจ้าหน้าที่

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ