งานพัสดุ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานการพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา
การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
๒) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
๓) จัดวางระเบียบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา
และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๕) ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
๖) ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๗) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๐) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานพัสดุ

นายพีระพล  แพถนอม
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวรุ่งนภา  สุบินนิมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นายกรีพล  ศิริบุญสุข
เจ้าหน้าที่

 

 

 นายกัลญศักดิ์ นรินยา
เจ้าหน้าที่

นายกิตติกร  ธีระปัญญาพงศ์
เจ้าหน้าที่

นายไพทูล  กันทรัพย์
เจ้าหน้าที่

นายจิระศักดิ์  ริมแจ้ง
เจ้าหน้าที่

นายนิรันดร์  พุ่มด้วง
เจ้าหน้าที่

นายนางวาสนา  พิศวง
เจ้าหน้าที่

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ