งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากร
ในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
๒) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในสถานีวิทยุ และ
การสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ
สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
๔) ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร ประชาสัมพันธ์

    

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางจรรยา  ภู่ยอดยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอำนวย  เมืองเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่

นางกรรณิกา  แสงดี
เจ้าหน้าที่

นางพรทิพย์  ชลกาญจน์
เจ้าหน้าที่

นายอนุชาติ  แสงเฮ่อ
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.ต.หญิงปทุมมา  เพ็งวิชัย
เจ้าหน้าที่

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ