งานการเงิน

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการ
ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘) ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานการเงิน

นางอภิกัญ เลิศวาสนา
หัวหน้างานการเงิน

 

นางสาวขนิษฐา เรืองเดช
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวอรษา บุญมั่นณิชชา
เจ้าหน้าที่

นางวาสนา  ภักดีรัตนมิตร
เจ้าหน้าที่

นางสาวพิมพาภรณ์ พันธ์เมือง
เจ้าหน้าที่

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ