งานการบัญชี

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา
ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
๔) ให้คำปรึกษา  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร
ตามระเบียบ
๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘) ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานบัญชี

นางทักษิณา  เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานบัญชี

นางชวนชม  รุ่งเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

 

 

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ