ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นางอุบล  สารากิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวบุผา กองกลิ่น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชเกล้า สินเทียน
หัวหน้างานบุคลากร

นางอภิกัญ เลิศวาสนา
หัวหน้างานการเงิน

นางทักษิณา เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานการบัญชี

นายพีระพล แพถนอม
หัวหน้างานพัสดุ

นายพูนศักดิ์ อติชาต
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอำนวย เมืองเกลี้ยง
หัวหน้างานทะเบียน

นายระพีพัฒน์ ศรีทะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

 

 

Home หน่วยงานภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ