formats

23 พฤศจิกายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 – 2561

23 พฤศจิกายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 – 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

© วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ